Informacje ogólne Historia szkoły Dyrekcja

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza mieści się na Bielanach, przy  ul. Leopolda Staffa 21. W chwili obecnej uczęszcza do niej 534 uczniów – klasy liczą 20 – 24 uczniów. 
Szkoła posiada nowoczesne boisko z placem zabaw dla młodszych dzieci. Klasy wyposażone są w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, kolorowe meble, dostosowane do potrzeb dzieci.

W szkole znajduje się sala do integracji sensorycznej.

W szkole naszej działa świetlica szkolna. Każda grupa ma swój plan zajęć opiekuńczo — wychowawczy, wszystkie wychowawczynie posiadają wymagane kwalifikacje.


Kadra pedagogiczna liczy 70 nauczycieli. W szkole zatrudnieni są specjaliści: pedagog szkolny, psycholog, terapeuci pedagogiczni, rewalidatorzy, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej. Ponadto w szkole pracuje pielęgniarka oraz gabinet stomatologiczny.

Dziś nasza szkoła może się poszczycić kilkoma ważnymi założeniami:
* Brak prac domowych w klasach I-V (Realizacja programu podczas lekcji bez konieczności obciążania ucznia pracami domowymi. Wykorzystanie wolnego czasu po szkole wedle upodobań ucznia i jego rodziny, np. poprzez dodatkowe zajęcia, czytanie, rozwijanie pasji czy po prostu spędzanie czasu na łonie natury. Jedyne zadania domowe związane z obowiązkiem szkolnym to przygotowanie do sprawdzianu, czytanie lektur, nauka wiersza czy słówek na lekcję języka obcego lub prace domowe pisemne zadawane z weekendem w środku).


* Klasa z pomysłem (klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 to: podróżnicza, matematyczna, prozdrowotna).


* Aktywna przerwa (Projekt mający na celu uatrakcyjnienie przerw między lekcjami, m.in. poprzez: zajęcia sportowe, zajęcia muzyczno-ruchowe, turnieje tenisa stołowego, sale ciszy - dla uczniów potrzebujących w ciszy i spokoju zjeść posiłek; także dla tych, którzy potrzebują wyciszenia i spokoju, szereg gier planszowych dostępnych dla uczniów, w okresie letnim spędzanie przerw na powietrzu).


* Lekki plecak (Zakupiono podręczniki (jeden na ławkę) dostępne dla uczniów w pracowniach, aby nie było konieczności dźwigania książek w plecakach).


* Wolontariat (W naszej szkole poprzez działalność wolontariatu krzewimy idee szacunku do ludzi oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, pomoc schroniskom dla bezdomnych zwierząt, akcja Góra Grosza, zaczytani.org. (zbiórka książek dla pacjentów szpitali i hospicjów), współpracujemy z Bielańską Kapitułą Ośmiu Wspaniałych i Fundacją Świat na Tak, Warszawskim Hospicjum Dziecięcym oraz Domem Dziecka nr 1 Nasz Dom).


* Program wychowawczo-profilaktyczny (Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 187 jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. W tym celu wyznaczyliśmy 4 główne cele naszej działalności wychowawczej:
1) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów
2) wyrównywanie szans edukacyjnych
3) budowanie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły
4) kształtowanie prawidłowych postaw społecznych
W naszej szkole pamiętamy o tym, żeby uczniowie przedszkolni: otrzymywali dość zachęty, aby uczyli się śmiałości, w pełni aprobowani uczyli się lubić samych siebie,  często słyszeli słowa uznania, potrafili stawiać sobie cele, wychowywani byli w poczuciu bezpieczeństwa, uczyli się ufać sobie i innym, mieli poczucie sprawstwa, a dzieci, które mają trudności w nauce, otrzymywały nasze zrozumienie i wsparcie.
Działania: Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów poprzez koła zainteresowań, warsztaty tematyczne, konkursy, wyjścia do muzeum, teatru i na wystawy. O wszelkich sukcesach uczniów informujemy na stronie internetowej, podczas apeli, na tablicach ściennych oraz w gazetce szkolnej. W ten sposób budujemy pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa. Duży nacisk kładziemy na zapobieganie zagrożeniom dotyczącym niewłaściwego korzystania z Internetu, zajęcia nt. skutków cyberprzemocy, zachowania w sieci oraz kulturalnego korzystania z portali społecznościowych. Udział w akcjach „Owoce i warzywa w szkole” i „Wiem co jem” jako promowanie zdrowego stylu życia. Pracujemy nad kształtowaniem umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły. Pracujemy nad kształtowaniem umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły - zajęcia z wykorzystaniem filmów, prezentacji multimedialnych, tekstów literackich na temat emocji i sposobów ich wyrażania, agresji oraz radzenia sobie ze złością.


* Dostępność zajęć specjalistycznych (logopedia, terapia pedagogiczna, rewalidacja, integracja sensoryczna, trening umiejętności społecznych, terapia ręki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze). Znacznie wzrosła liczba godzin wsparcia dla uczniów z problemami. Wzrosła także ilość nauczycieli wspomagających dla uczniów z dysfunkcjami.


* Biblioteka jako miejsce nauki oraz odpoczynku (Bibliotekarki ukończyły kurs biblioterapii; gromadzą książki, aby prowadzić zajęcia biblioterapeutyczne, w związku z czym warsztat już jest bardzo bogaty).
W planach jest powołanie do życia dyskusyjnego klubu filmowego - w tym celu zakupiono projektor i ekran. Dla dzieci młodszych, które mają problemy z nauką czytania, prowadzony jest projekt Czytamy razem. Biblioteka na bieżąco kupuje nie tylko lektury, ale także książki obyczajowe i nowości wydawnicze dostosowane do wieku uczniów, aktywizując w ten sposób czytelnictwo. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymaliśmy 15 tys. zł na zakup nowych książek, nie będących podręcznikami. Zakupiliśmy prawie 1000 pozycji.


* Akademia matematyki (Matematyka jako królowa nauk pozwala dzieciom w nabywaniu kompetencji w zakresie rozwijania umiejętności myślenia, rozumowania, planowania. Program Akademia Mate

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć