Mazowiecki Konkurs Chemiczny „ATOM i CZĄSTECZKA”

Organizatorami Mazowieckiego Konkursu Chemicznego „Atom i cząsteczka”
nauczyciele chemii z XXVI Liceum Ogólnokształcącegosą

Cele konkursu
•Popularyzacja wiedzy chemicznej, głównie z zakresu budowy materii.
•Wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych.
•Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
•Wyrabianie umiejętności twórczego myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań problemowych.
•Kształtowanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w dostępnych źródłach.
•Integracja młodzieży i motywowanie do współzawodnictwa.

Organizacja konkursu
1.Konkurs odbywa się w dwóch etapach. 
2.Etap I przeprowadzony zostanie 28 lutego (czwartek) 2019 r. 
3.Czas pracy uczestników w I etapie wynosi 60 minut. 
4.Do rozwiązania uczniowie otrzymają 20 zadań zamkniętych (testowych) oraz 3 zadania otwarte. 

 
Zgłoszenia do konkursu przyjmuje p. Suszniak
 

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności

I. Atom i cząsteczka. Praktyczne wykorzystanie układu okresowego pierwiastków chemicznych. 

1. Budowa atomu (uproszczony model) dla danego pierwiastka o określonej liczbie Z, obliczanie ilości cząstek elementarnych (podstawowych/subatomowych). Zapis konfiguracji elektronowej atomu danego pierwiastka. 
2. Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym (numer grupy a ilość elektronów walencyjnych i wartościowość, numer okresu a ilość powłok elektronowych, liczba atomowa a ilość protonów i elektronów). 
3. Charakter chemiczny pierwiastków w układzie okresowym (metale, niemetale i ich właściwości); zmiana właściwości pierwiastków w układzie okresowym (w grupach i w okresach). 
4. Izotopy jako odmiany tego samego pierwiastka. Nuklidy. Przemiany promieniotwórcze. Okres półtrwania.
5. Masa atomowa i jej odczytywanie z układu okresowego (u); obliczanie średniej masy atomowej. 
6. Zapis wzorów sumarycznych cząsteczek tlenków, wodorków, siarczków, chlorków. 
7. Obliczanie masy cząsteczkowej związków oraz procentowej zawartości pierwiastka w związku chemicznym. 
8. Wiązania chemiczne (kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe), zapisywanie wzorów elektronowych kropkowych, kreskowych i kropkowo-kreskowych. 
9. Jony – liczba cząstek elementarnych/ subatomowych np. w jonie Al3+ 
10. Wzory strukturalne dla związków o wiązaniach kowalencyjnych. 
11. Zapisywanie i bilansowanie równań reakcji chemicznych. 

II. Zależności stechiometryczne w reakcjach chemicznych. 
1. Prawo zachowania masy. 
2. Prawo stałości składu. 
3. Obliczenia stechiometryczne na podstawie równań reakcji chemicznych. 
4. Mol, masa molowa, objętość molowa -zastosowanie moli w zadaniach (tylko w II etapie). 

III. Woda i roztwory wodne 
1. Właściwości wody. Zanieczyszczenia i ochrona wód.
2. Rodzaje roztworów.
3. Stężenie procentowe. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów. 
4. Stężenia molowe (tylko w II etapie).
5. Rozpuszczalność. Krzywe rozpuszczalności.

Literatura 
Zatwierdzone przez MEN podręczniki i zbiory zadań z chemii dla gimnazjum i szkół podstawowych, zgodne z podstawą programową. 

Zapraszam

 


Koordynator konkursu
nauczyciel chemii 
Suszniak Urszula

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć