Konkurs „Nie dla Smogu”

Konkurs „Nie dla Smogu” 
 
Uprzejmie proszę o przynoszenie prac do 5 stycznia 2018r., z których zostanie stworzona wystawa Kampanii „Nie dla Smogu” 

1.Organizatorem Konkursu jest Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,al. Korfantego 193, 40-153 Katowice
2. Fundatorem nagród w Konkursie: i dla rodziców/opiekunów prawnych jest firma PHILIPS Polska Sp. z o.o.
3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej ilustrującej podejmowane przez rodzinę działań na rzecz walki ze smogiem.
4.Celem Konkursu jest:
- podniesienie świadomości ekologicznej,
- zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych,
- dentyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza,
-  rozwój wyobraźni poprzez twórczą interpretację zagadnienia
5.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1.Przesłanie zdjęcia w dobrej jakości przygotowanej przez Uczestnika pracy plastycznej (dalej: Praca konkursowa),
2. Przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego zgłoszenia konkursowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Wypełnienie i podpisanie zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Praca konkursowa będzie efektem pracy wspólnej ucznia i jego rodzica/opiekuna prawnego. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 indywidualnie stworzoną Pracę konkursową.
4.Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (plakat, obraz, rysunek, wydzieranka itp.), przy czym techniki mogą być ze sobą łączone. Interpretacja zadania konkursowego zależy od wyobraźni samego autora.
6.Pracę konkursową oraz zgłoszenie należy przesłać na adres niedlasmogu@librus.pl, z zastrzeżeniem, że pojedyncza wiadomość e-mail (wraz z załącznikami) nie powinna mieć rozmiaru większego niż 5 MB.
7.Zgłoszenia nadesłane po terminie, tj. po 7 stycznia 2019 roku po godzinie 23.59 lub w liczbie i w sposób inny niż określony w Regulaminie lub przez osoby, które nie spełniają wymagań niniejszego Regulaminu, nie będą podlegały ocenie.
8.Jury Konkursu w każdej kategorii wiekowej przyzna następujące nagrody:
a) za I miejsce – po jednej nagrodzie dla dziecka (tj. materiały plastyczne o wartości 500,00 zł brutto) i dla jego rodzica (tj. oczyszczacz powietrza marki Philips, model Philips AC2887/10 o wartości 1590,00 zł brutto);
b) za II miejsce: jedna nagroda dla dziecka (tj. materiały plastyczne o wartości 500,00 zł brutto); c) za III miejsce: jedna nagroda dla dziecka (tj. materiały plastyczne o wartości 300,00 zł brutto).


Szczegóły i załączniki do wypełnienia:
https://cloud5.edupage.org/cloud/REGULAMIN_Konkurs_Mowimy_NIE_dla_smogu_Rodzina.pdf?z%3AGOFzXkYsHeB%2FWwfAFJfi0HwSdPHbx7bnZg%2BtXLqw%2BXrumFCc7wgkHwry4tIftHlx

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć