Konkurs Informatyczny Bóbr - wyniki

Z przyjemnością informujemy, że uczeń
Jakub B. z kl. VIIb zajął III miejsce

w Ogólnopolskim Konkursie Infromatycznym Bóbr

Gratulujemy!!!

 

XII Konkurs Informatyczny Bóbr

Konkurs odbędzie się dla:
klas VII14 listopada 2017r. w godz. 12.00-13.00
klas IV-VI - 15 listopada 2017r. w godz. 12.00 - 13.00

Zgłoszenia do konkrusu przyjmuje p. Ewelina Tatoń do 7 listopada 2017r.

Więcej informacji na stornie konkursu http://www.bobr.edu.pl/

Regulamin edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr

 1. Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki zainicjowanym w roku 2004 na Litwie. Konkurs Bóbr jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajach.
 2. W Polsce, organizatorami Konkursu Bóbr, zwanego dalej Konkursem, są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, firma Learnetic z Gdańska  oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI). Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu Bóbr, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez organizatorów.
 3. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
 4. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie na niej lub wpisaniu odpowiedzi w okienku lub wykonaniu innych czynności z pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego, prowadzących do rozwiązania. Liczba zadań i szczegółowe zasady punktowania są ogłaszane każdego roku w Zasadach Organizacji Zawodów (ZOZ).
 5. Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach:
  1. Skrzat – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (od roku szkolnego 2012/2013 roku),
  2. Beniamin – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
  3. Junior – od 2017 roku: dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VII szkół podstawowych,
  4. Senior – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
 6. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:
  1. przygotowanie polskiej wersji zadań konkursowych,
  2. przygotowanie witryny Konkursu służącej do:
   1. zamieszczania informacji o Konkursie,
   2. rejestracji elektronicznej nauczycieli, szkół i uczniów uczestniczących w Konkursie,
   3. informacji o sposobie dostępu do zadań konkursowych i potrzebnym oprogramowaniu,
   4. gromadzenia wyników Konkursu,
   5. zamieszczania wyników Konkursu,
  3. opracowanie wyników Konkursu;
  4. ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu,
  5. przygotowanie materiałów pomocniczych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów pragnących uczestniczyć w Konkursie.
 7. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń, który ma możliwość zalogowania się z komputera lub innego urządzenia cyfrowego, jednak klasyfikowani są tylko ci uczniowie, którzy zostali zarejestrowani przez nauczyciela i uczestniczyli w konkursie pod jego nadzorem w klasie. Czynności nauczyciela, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu są szczegółowo opisane w Warunkach technicznych Konkursu.
 8. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie rozpoczęcia zawodów, i rozwiązuje zadania samodzielnie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe, nie wolno również porozumiewać się z innymi osobami za pomocą technicznych środków łączności. Rozwiązania zadań są automatycznie rejestrowane  na witrynie Konkursu.
 9. Wstępne wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów są udostępniane nauczycielom przez witrynę konkursową w tygodniu następującym po tygodniu konkursowym. W ciągu kolejnego tygodnia są przyjmowane reklamacje dotyczące wyników. Później również tydzień jest przeznaczony na weryfikację wyników i analizę reklamacji przez Komitet. Wyniki Konkursu są ogłaszane na witrynie Konkursu w terminie miesiąca od daty przeprowadzenia Konkursu. Ogłaszane są listy laureatów i uczniów wyróżnionych. Wyniki wszystkich uczniów z danej szkoły są dostępne na witrynie Konkursu. Może je pobrać nauczyciel zarejestrowany jako opiekun uczniów z danej szkoły.
 10. Komitet Organizacyjny może przyznawać nagrody w następujących kategoriach:
  1. nagrody dla laureatów Konkursu,
  2. nagrody dla szkół,
  3. nagrody dla nauczycieli.
 11. Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla każdego poziomu wiekowego punktowe kryteria przydziału nagród w poszczególnych kategoriach. Nagrody są wręczane na uroczystym zakończeniu konkursu lub można je odebrać u organizatorów do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs. Nagrody nie są przesyłane do laureatów pocztą lub przekazywane w innych sposób.
 12. Laureaci Konkursu otrzymują potwierdzony dyplomem, wydanym przez Komitet Organizacyjny Konkursu, tytuł Laureata edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr. Każdy uczestnik Konkursu i nauczyciel opiekujący się uczestnikami Konkursu otrzymuje dyplom uczestnictwa w Konkursie. Druk dyplomów konkursowych odbywa się z witryny Konkursu. Ważność dyplomu potwierdza pieczęć szkoły oraz własnoręczny podpis dyrektora szkoły i nauczyciela przeprowadzającego konkurs w szkole. Laureaci Konkursu, uczniowie wyróżnieni oraz ich opiekunowie mogą odebrać dyplom podczas uroczystego zakończenia konkursu.
 13. Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji uczniów, którzy złamali regulamin konkursu, w szczególności tych, których wyniki wskazują, że zostały one otrzymane niesamodzielnie lub czas rozwiązywania zadań był zbyt krótki. Komitet Organizacyjny przedstawia nauczycielowi i dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została decyzja o dyskwalifikacji uczniów.
 14. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć