Zarządzenia dyrektora szkoły Strój uczniowski Obowiązki ucznia Prawa ucznia Zasady bezpieczeństwa w sieci

Dla uczniów

Prawa ucznia

 Uczeń ma prawo:

 1. Zgłaszać władzom szkoły, nauczycielom, pedagogowi pełniącemu funkcje szkolnego rzecznika praw ucznia, uczniowskim przedstawicielom i radzie rodziców uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów, oraz być poinformowany o sposobie ich załatwiania.
 2. Znać programy nauczania, ich treść, cele i stawiane wymagania z poszczególnych przedmiotów.
 3. Zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu.
 4. Uzyskiwać dodatkową pomoc i ocenę postępów w nauce, w terminach uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza, jeśli napotkał trudności w opanowaniu materiału.
 5. Znać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości - sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia;
 6. Do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 7. Wykorzystywać w pełni, na wypoczynek, przerwy międzylekcyjne, a na okres świąt kalendarzowych i ferii być zwolniony od bieżących zadań domowych;
 8. Dokonywać wyboru kół zainteresowań i innych form zajęć pozalekcyjnych, odbywać je w pomieszczeniach szkolnych korzystając ze sprzętu i pomocy naukowych, jakimi dysponuje    szkoła.
 9. Należeć do organizacji społecznych działających w środowisku szkolnym; wykonywać powierzone przez nie funkcje, wybierać i być wybieranym do władz samorządu uczniowskiego.
 10. Uczestniczyć w pracy placówek wychowania pozaszkolnego i korzystać z działalności instytucji   kulturalno-oswiatowych;
 11. Brać udział indywidualnie lub zespołowo w imprezach pozaszkolnych dostępnych dla określonych grup społecznych.
 12. Korzystać zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła.
 13. Mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, a także   stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć;
 14. Zwracać się do samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy, pedagoga pełniącego funkcję   rzecznika praw ucznia, dyrektora szkoły i rady rodziców we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwać od nich pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć