Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

INFORMACJE BIURA EDUKACJI- REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szesciolatki 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej dzieci                 

                      urodzonych w latach 2008-2009

§ 1

 

        Zasady ogólne

 

 

1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:

- dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2008),

- dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2009).

 

3. Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr IV/54/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do wszystkich szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

 4. Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych szkól podstawowych na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

5. Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:

a)      data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,

b)      data i godzina wydrukowania wniosku,

c)      data i godzina złożenia wniosku w szkole,

      d)     data i godzina zatwierdzenia wniosku nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

6.  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

a)   wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,

b)  drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu, składają go w szkole  pierwszego wyboru

7. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

a)   pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole,

b)   wypełniają go odręcznie, i składają - po podpisaniu - w szkole pierwszego  wyboru,

c)  informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego  

                       dyrektor szkoły.

                       § 2

                    Kryteria rekrutacji do klas pierwszych

        I    Kandydaci zamieszkali w obwodzie

1.   Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

2.    Wypełnione zgłoszenie podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie i składają w szkole obwodowej.

3.    Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym.

4.      Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza,   

      że dziecko ma zapewnione miejsce w tej szkole w sytuacji, gdy nie zostanie  

      zakwalifikowane do innej szkoły.

 

      II.  Kandydaci spoza obwodu

 

1.      Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.     Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły pierwszego wyboru tj. tej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.

3.     Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów.

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Dziecko, które ubiega się o przyjęcie do klasy I w szkole obwodowej

128

2.

Dziecko zamieszkałe na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła

64

3.

Dziecko zamieszkałe na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż dzielnica, na której znajduje się wybrana szkoła

32

4.

Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru

16

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało naukę w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

8

6.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

7.

Niepełnosprawność kandydata

1

8.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

9.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

10.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

11.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

12.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

 

 

 

III.  Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego

           ze względu na niepełnosprawność

 

1.   Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanym na  

     pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej) do oddziałów  

     ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu  

     informatycznego - w terminach określonych w „Harmonogramie rekrutacji do klas I w

     samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016". Rodzice mogą

     ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół, które organizują oddziały

    integracyjne oraz dowolnej liczby szkół, które organizują oddziały ogólnodostępne dla  

     dzieci z określonego rocznika.

2.      Rodzice układając listę wybranych szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wybierają:

a)      najpierw grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia  

specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne

                                                  lub

b)   najpierw grupy rekrutacyjne ogólnodostępne a następnie grupy rekrutacyjne

dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

c)   wypełniony wniosek rodzice składają w szkole ierwszego wyboru.

      d)   do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego –

          wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.

 

 Uwaga! Rodzice kandydata składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego również w pozostałych placówkach wymienionych na liście preferencji,w których wybrano oddział integracyjny.

  

e) postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia  

    specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna  

    szkoły wg zasad opisanych powyżej.

f)        decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

            wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziału integracyjnego  

            podejmuje dyrektor szkoły.

 

IV. Harmonogram rekrutacji do klas I w samorządowych szkołach

                             podstawowych w roku szkolnym 2015/2016

 

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych prowadzone jest w tych samych terminach.

 

Data

 

od

do

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Oferta

 

25 lutego

godz. 10.00

 

 

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty warszawskich szkół podstawowych.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

 

9 marca

 

22 marca

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

 

 

 

9 marca

 

 

23 marca

 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

 

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

 

 

 

27 kwietnia

godz. 13.00

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

 

 

27 kwietnia

godz. 13.00

 

5 maja

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

 

    7 maja

godz. 13.00

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych

i nieprzyjętych.

 

                                          Procedura odwoławcza

 

od 7 maja

 

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Postępowanie uzupełniające do klas I

      w szkołach  podstawowych

 

8 czerwca godz. 16.00

 

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

8 czerwca godz. 16.00

  

      14 czerwca

 

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.

 

 

8 czerwca

  

      15 czerwca

 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

 

 

22 czerwca godz. 13.00

 

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

 

 

22 czerwca godz. 13.00

    

     24 czerwca

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

 

25 czerwca godz. 13.00

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

25 czerwca

 

Procedura odwoławcza.

 

31 sierpnia

 

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

OŚWIADCZENIA (OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU, OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODZIN WIELODZIETNYCH, OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA)

Oswiadczenia.doc

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć