Informacje ogólne Sekretariat Spotkania z rodzicami Budżet partycypacyjny

                                                                                    

                                                                                                   Warszawa 10.09.2018 r.

                                INFORMACJE DLA RODZICÓW                            

1.      KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

   I półrocze  - 3.09.18 - 25.01.19

- Przerwa świąteczna – 23.12 - 31.12.18

   II półrocze

- Ferie zimowe - 28.01 - 08.02.19

- Przerwa wiosenna - 18.04 - 23.04.19

- Zakończenie roku szkolnego – 21.06.19

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11

02.05

15 - 17.04 (w czasie egzaminów klas ósmych)

W przypadku niemożności zapewnienia dzieciom opieki przez rodziców szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

 2.  TERMINY ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH

 klasy 0 - 3 godz. 17.00                klasy 4 - 8 godz. 17.30

10.09- zebranie informacyjne

05.11 - "dzień otwarty"

17.12 - zebranie z rodzicami (propozycje ocen za I półrocze)

11.02 - zebranie z rodzicami podsumowujące I półrocze

04.03 - "dzień otwarty"

01.04 - "dzień otwarty"

06.05 - zebranie z rodzicami (propozycje ocen za II półrocze)

19.06 godz. 17.00 pożegnanie klas VIII

 „Spotkania  otwarte” nauczycieli z rodzicami odbywać się będą w  pierwszy poniedziałek  miesiąca.

Dyżury nauczycieli kl. 4-8 w godz. 17.00 - 19.00.

 3. RADY PEDAGOGICZNE - KLASYFIKACYJNE  ROKU SZKOLNEG

21.01.19 - klasyfikacja klas 4 - 8

21.01.19 - klasyfikacja klas 1 -3 

24.01.18 - zatwierdzenie I półrocza

10.06.18 - klasyfikacja klas 4 - 8

10.06.18 - klasyfikacja klas 1 -3

13.06.18 - zatwierdzenie II półrocza

21.06.18 - podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

 4. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników szkolnych. W wypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, rodzice są zobowiązani do jego odkupienia lub zwrotu kosztów.

5. Prosimy Rodziców dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności o dostarczenie ich do sekretariatu  szkoły,  gdyż ilość orzeczeń ma m.in. wpływ na zwiększenie etatów opieki medycznej w szkole.

6. Ze względu na zapewnienie sprawnej organizacji pracy szkoły, bezpieczeństwo uczniów oraz utrzymanie czystości w budynku szkoły prosimy uprzejmie rodziców o nie wchodzenie na korytarze szkolne. Prosimy o przyprowadzanie dzieci do szatni szkolnej oraz odbieranie ich również z szatni. Młodsze dzieci odbierane są rano i odprowadzane  po lekcjach przez wychowawców. Starsze dzieci znają teren placówki i samodzielnie poruszają się po szkole. Jednocześnie serdecznie prosimy o nie wchodzenie rodziców w czasie lekcji na rozmowę z nauczycielem, ponieważ zaburza to tok lekcji. Wszelkie sprawy wymagające omówienia z nauczycielem prosimy załatwiać w czasie wcześniej ustalonych spotkań, w dniach zebrań, telefonicznie bądź za pośrednictwem dzienniczka. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów o pomoc prosimy zwracać się do pracowników szkoły.

7. Prosimy o dopilnowanie aby dzieci nie spóźniały się na lekcje-spóźnienia zaburzają tok pracy klasy i mogą być przyczyną zaległości w nauce. Przypominamy, że punktualność jest brana pod uwagę przy ocenianiu zachowania.

8. W związku ze zdarzającymi się przypadkami odbierania dzieci przez osoby będące pod wpływem alkoholu, informujemy, że dziecko nie zostanie powierzone ich opiece. Będziemy wzywać inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka, a gdy będzie to niemożliwe zostanie wezwana Policja.

9. W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na stosowanie przez całą społeczność szkolną form grzecznościowych ( ”Dzień dobry’, „Proszę”,  Dziękuję, „ Przepraszam),  Bardzo liczymy na Państwa współpracę w tym zakresie. Pamiętajmy, że to my dorośli jesteśmy najlepszym wzorem dla naszych dzieci.

10. Prosimy o kontrolowanie zawartości tornistrów dzieci w celu zmniejszenia ich wagi-często dzieci przynoszą podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, które nie są potrzebne w danym dniu.. Prosimy również zwrócić uwagę, czy w tornistrach nie znajdują się rzeczy, które dodatkowo je obciążają takie jak: zabawki, napoje w dużych butelkach, książeczki z kartami do gier itp.

11. Uczniowie i pracownicy ubezpieczeni są w firmie Inter Risk.

Koszt ubezpieczenia  wynosi 46,00 zł na rok szkolny. 

Kwota ta obejmuje również dzieci, które uczęszczają na dodatkowe zajęcia pozaszkolne sportowe.

Proponujemy potraktować ubezpieczenie jako dodatkową formę ochrony dla dziecka. Zdarzają się sytuacje, że rodzice dobrowolnie rezygnują z ubezpieczenia, a w razie zdarzenia w szkole czy poza szkołą nie mogą skorzystać z pomocy finansowej.

Przypominamy, że ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne.  

Wpłaty przyjmowane są w dniu zebrań w klasach (zbiera trójka klasowa i po zebraniach oddaje wraz z listą do sekretariatu) od następnego dnia po zebraniach opłaty wnosi się w sekretariacie szkoły w godz. 7.45 - 16.15.

Wpłaty na ubezpieczenia można dokonywać do 28.09.2018 r.     

12. Rada Rodziców serdecznie zaprasza Rodziców do współpracy. Składka na Radę Rodziców według deklaracji złożonej przez Rodzica.   

    Kasa Rady Rodziców czynna:

 - wtorki 12.00 – 15.00  

- czwartki – 7.30 – 10.30  

- w dniu zebrań - poniedziałek - 17.00 - 20.00   

Zebranie trójek klasowych (Zebranie Rady Rodziców) odbędzie się 08.10.2018r.

13. Ajent pozostaje w sołówce szkolnej ten sam - firma Gastro Team. Wszelkie informacje dotyczące wysokości miesięcznych opłat i terminów wpłat oraz jadłospis znajdują się na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły oraz w internecie.

Na stałe w stołówce od tego roku będzie pracował intendent.

14. Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o bezpłatne obiady refundowane przez  Ośrodek Pomocy Społecznej lub przez  Dzielnicę Bielany. W tej sprawie proszę kontaktować się z  pedagogiem szkolnym. - p.  Agnieszką Nożykowską.

Rodzice uczniów korzystających z bezpłatnych obiadów obowiązani są do odwoływania posiłków od pierwszego dnia nieobecności dziecka w szkole.

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o:

   - stypendium  szkolne dla uczniów klas I - VIII na zakup pomocy edukacyjnych    

    -  stypendium „Posiłek dla ucznia”–  dla uczniów, którzy nie mogą otrzymać pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej

   - zasiłek szkolny – w przypadku wystąpienia  w rodzinie zdarzeń losowych.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514 zł netto.

Druki wniosków znajdują się w sekretariacie szkoły. Wypełnione wnioski należy składać do sekretariatu szkoły do dnia 13.09.2018 r. ze względu na to, że Dyrektor szkoły jest zobowiązany do weryfikacji i zaopiniowania wniosków.

Szczegółowych informacji udziela pani Agnieszka Nożykowska - pedagog szkolny.

Informacje oraz wzory druków dostępne są także na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce „Dla ucznia”  - „ pomoc socjalna dla uczniów.

Zwrot kosztów zakupu pomocy edukacyjnych w ramach stypendium nastąpi na podstawie faktur wystawionych na nazwisko dziecka lub wnioskodawcy. 

15. Pomocy w sprawach wychowawczych i rodzinnych udziela pedagog szkolny A. Nożykowska, która przyjmuje dzieci i rodziców codziennie na podstawie grafiku umieszczonego na stronie internetowej i na drzwiach gabinetu 106, a w dniu  zebrań od godz. 17.00 do 19.00  w pokoju nr 106. W szkole zatrudniony jest też psycholog szkolny pani Karolina Sołtysik, godziny pracy znajdują się na drzwiach gabinetu 106 oraz na stronie internetowej.

16. Prosimy Rodziców o współpracę ze szkołą w sprawach wychowawczych, dydaktycznych i życiowych. Tylko we współpracy z Państwem można będzie zadbać o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i wykształcenie dzieci. Zapewniamy Państwu dyskrecję oraz fachową pomoc. Wszelkie sprawy i niepokojące Państwa sytuacje prosimy zgłaszać do wychowawcy klasowego, pedagoga i  psychologa szkolnego.

17. Poradnia Psychologicznao -Pedagogiczna znajduje się przy ul. Felińskiego 15  I piętro , tel. 839-48-67, czynna codziennie w godz. 9.00-18.00. Uczniami naszej szkoły opiekuje się psycholog – p. Beata Sychowicz. 

  18. Opinie psychologiczne z Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznych należy składać w sekretariacie szkoły. W celu uzyskania opinii wychowawcy klasy należy najpierw złożyć wniosek w sekretariacie szkoły (są dostępne gotowe druki).

  19. Świetlica szkolna dla klas I – VII czynna jest w godz. 7.00-18.00. Zapisów dokonuje kierownik świetlicy pani Marta Sędek.

  20.  Prosimy Rodziców o pozostawienie u wychowawców aktualnych telefonów kontaktowych, niezbędnych w razie konieczności udzielenia dziecku pomocy medycznej. Przypominamy, że chorego dziecka nie wypuszczamy bez opieki rodzica/opiekuna do domu.

21.    Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny będzie od  poniedziałku do  piątku w godz. 8.00 – 14.30

22.    Gabinet stomatologiczny obsługuje naszych uczniów w zakresie profilaktyki i leczenia (dla chętnych rodziców).

Tel. kontaktowy z gabinetem stomatologicznym 518-72-88-33 

             Przy zapisywaniu proszę podać informację, że dziecko jest ze Szkoły Podstawowej nr 187.

  23. Dyrektor szkoły prosi Rodziców o podanie wychowawcom dokładnych  danych osobowych dziecka wg aktu urodzenia.  W przypadku innego adresu zameldowania prosimy o dopisanie go obok adresu zamieszkania.

  24. Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje strój schludny (czysty, wyprasowany, w stonowanych kolorach). Spódnica nie krótsza niż do kolan, bluzki zakrywające ramiona i brzuch. Spodnie o kroju przylegającym do ciała tj. bez wydłużonego kroku i zapinane powyżej bioder.

Na uroczystości szkolne obowiązuje strój galowy:

      - biała bluzka lub koszula

      - ciemne spodnie lub spódnica.

Uczniowie na terenie szkoły obowiązkowo zmieniają obuwie. 

  25. Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły zabrania się dzieciom farbowania włosów, malowania paznokci, stosowania makijażu i noszenia ozdób (wisiorków, kolczyków, bransolet  i  pierścionków).

  26. Prosimy o dopilnowanie, aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych rzeczy np. sprzętu elektronicznego, telefonów, przenośnych pamięci, sprzętu audiowizualnego, zabawek itp.). Szkoła nie bierze odpowiedzialności za w/w sprzęt (kradzież, zniszczenie, uszkodzenie).

  27. Zabrania się używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. W przypadku używania przez dziecko telefonu komórkowego, aparat zostanie zdeponowany w sekretariacie, który rodzice mogą osobiście odebrać. 

  28.  Opiekunowie samorządu szkolnego zwracają się z prośbą (szczególnie do Panów ) o pomoc w utrzymaniu porządku podczas dyskotek i zabaw szkolnych. Chętnych do współpracy prosimy o skontaktowanie  się z Dyrektorem szkoły.

  29.  Zwracamy się do rodziców o pomoc przy organizacji wyjść i wycieczek klasowych, a szczególnie o zabezpieczenie opieki, która jest niezbędna i bardzo pomocna nauczycielom.

  30. W szkole będą odbywały się przez cały rok szkolny zajęcia profilaktyczne. Tematyka zajęć będzie dotyczyła bezpieczeństwa dzieci i zdrowego stylu życia. Zajęcia będą prowadzili: Straż miejska, Policja i inne organizacje. Są to realizatorzy, którzy od wielu lat współpracują z naszą szkołą. Zajęcia rekomendowane i finansowane są przez Urząd Dzielnicy Bielany. Prosimy o podpisanie zgody na udział dziecka w zajęciach przez cały okres kształcenia.  

   31. Na terenie szkoły prowadzone są następujące projekty:

LEKKI PLECAK - wsparcie dzieci z zakresu odciążenia pleckaów z podręczników szkolnych - stopniowo wprowadzane są dodatkowe egzemplarze podręczników, aby dzieci nie musiały przynosić ich ze szkoły. Nauczyciele poinformują uczniów których podręczników to dotyczy (program współprowadzono z Radą Rodziców).

AKTYWNA PRZERWA - organizacja dodatkowych form spędzania czasu wolnego na przerwach obiadowych.

SZKOŁA BEZ PRAC DOMOWYCH - program, który ma za zadanie w inny sposób spojrzeć na prace domowe w klasach w klasach I-V.

AKADEMIA MATEMATYKI - od drugiej połowy września w klasach I-VIII oraz okolicznych przedszkolach rusza program pracy z uczniem zdolnym z matematyki. Nauczyciele sami będą formować grupy (max 10 osób w grupie).

BIELAŃSKA STONOGA - szkoła uczestniczy w projekcie prowadzonym przez konsorcjum organizacji pozarządowych pod kierownictwem Stowarzyszenia "Aktywna szkola". Uczniowie i rodzice będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć i form pomocy w trakcie roku szkolnego. Uczestnictwo jest dobrowolne.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - program wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie "Wiosna".

TRENINGI Z KLUBEM SPORTOWYM POLONIA - szkoła podjęła współpracę z KS Polonia w zakresie prowadzenia szkoleń piłkarskich dla naszych uczniów na terenie obiektów sportowych szkoły. KS Polonia sam będzie prowadził nabory i wskazywał rodzinki dzieci, które mogą wziąć w nim udział.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć