Informacje ogólne Sekretariat Spotkania z rodzicami Budżet partycypacyjny

                                                                                    

                                                                                                   Warszawa 09.09.2019 r.

                                INFORMACJE DLA RODZICÓW                            

1.      KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

  I semestr 02. 09. 2019 r – 31.01.2020 r.

- Inauguracja roku szkolnego – 02.09.2019 r.

- Przerwa świąteczna – 23.12.2019- 01.01.2020 r.

II semestr 01.02.2020 r. – 26.06.2020 r.

- Ferie zimowe 10.02.2020 r.- 23.02.2020 r.

- Przerwa wiosenna 09.04.2020 r.– 14.04.2020 r.

- Zakończenie roku szkolnego – 26.06.2020 r.

- egzamin ósmoklasisty –  21-23.04.2020 r. 

- 01-03.06.2020 r. termin dodatkowy

14.10.2019 r.- Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, organizujemy zajęcia opiekuńcze

Dodatkowe wolne dni bez odpracowania – dyżur opiekuńczy:

- 02-03.01.2020 r. (czwartek-piątek)

- 21-23.04.2020 r. (wtorek-czwartek)

- 12.06.2020 r. (piątek)        

Wystawianie ocen przewidywanych:

I semestr 20.12.2019

II semestr 29.05.2020
Wystawianie ocen semestralnych 31.01.2020

Wystawianie ocen rocznych 12.06.2020

 

 2.  TERMINY ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH

09.09.2019 – organizacja roku szkolnego

04.11.2019 – dzień otwarty

02.12.2019 – dzień otwarty

13.01.2020 – przewidywane oceny na I semestr

02.03.2020 – podsumowanie I semestru

06.04.2020 – dzień otwarty

04.05.2020 – zebranie

01.06.2020 – przewidywane oceny II semestr

 

 3. RADY PEDAGOGICZNE - KLASYFIKACYJNE  ROKU SZKOLNEG

03.02.2020 godz. 15.45 klasyfikacja klas IV-VIII s. 203

                    godz. 15.45 klasyfikacja klas I-III pok. nauczycielski                 

09.03.2020 godz. 15.45 szkoleniowa

15.06.2020 godz. 15.45 klasyfikacja klas IV-VIII s. 203

                   godz. 15.45 klasyfikacja klas I-III pok. nauczycielski                 

22.06.2020 godz. 15.45 zatwierdzenie klasyfikacji

30.06.2020 godz. 10.00 podsumowanie roku

 4. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników szkolnych. W wypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, rodzice są zobowiązani do jego odkupienia lub zwrotu kosztów.

5. Prosimy Rodziców dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności o dostarczenie ich do sekretariatu  szkoły,  gdyż ilość orzeczeń ma m.in. wpływ na zwiększenie etatów opieki medycznej w szkole.

6. Ze względu na zapewnienie sprawnej organizacji pracy szkoły, bezpieczeństwo uczniów oraz utrzymanie czystości w budynku szkoły prosimy uprzejmie rodziców o nie wchodzenie na korytarze szkolne. Prosimy o przyprowadzanie dzieci do szatni szkolnej oraz odbieranie ich również z szatni. Młodsze dzieci odbierane są rano i odprowadzane  po lekcjach przez wychowawców. Starsze dzieci znają teren placówki i samodzielnie poruszają się po szkole. Jednocześnie serdecznie prosimy o nie wchodzenie rodziców w czasie lekcji na rozmowę z nauczycielem, ponieważ zaburza to tok lekcji. Wszelkie sprawy wymagające omówienia z nauczycielem prosimy załatwiać w czasie wcześniej ustalonych spotkań, w dniach zebrań, telefonicznie bądź za pośrednictwem dzienniczka. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów o pomoc prosimy zwracać się do pracowników szkoły.

7. Prosimy o dopilnowanie aby dzieci nie spóźniały się na lekcje-spóźnienia zaburzają tok pracy klasy i mogą być przyczyną zaległości w nauce. Przypominamy, że punktualność jest brana pod uwagę przy ocenianiu zachowania.

8. W związku ze zdarzającymi się przypadkami odbierania dzieci przez osoby będące pod wpływem alkoholu, informujemy, że dziecko nie zostanie powierzone ich opiece. Będziemy wzywać inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka, a gdy będzie to niemożliwe zostanie wezwana Policja.

9. W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na stosowanie przez całą społeczność szkolną form grzecznościowych ( ”Dzień dobry’, „Proszę”,  Dziękuję, „ Przepraszam),  Bardzo liczymy na Państwa współpracę w tym zakresie. Pamiętajmy, że to my dorośli jesteśmy najlepszym wzorem dla naszych dzieci.

10. Prosimy o kontrolowanie zawartości tornistrów dzieci w celu zmniejszenia ich wagi-często dzieci przynoszą podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, które nie są potrzebne w danym dniu.. Prosimy również zwrócić uwagę, czy w tornistrach nie znajdują się rzeczy, które dodatkowo je obciążają takie jak: zabawki, napoje w dużych butelkach, książeczki z kartami do gier itp.

11. Rada Rodziców serdecznie zaprasza Rodziców do współpracy. Składka na Radę Rodziców według deklaracji złożonej przez Rodzica.   

    Kasa Rady Rodziców czynna:

 - wtorki 12.00 – 15.00  

- czwartki – 7.30 – 10.30  

- w dniu zebrań - poniedziałek - 17.00 - 20.00   

Zebranie trójek klasowych (Zebranie Rady Rodziców) odbędzie się 08.10.2018r.

12. Ajent pozostaje w sołówce szkolnej ten sam - firma Gastro Team. Wszelkie informacje dotyczące wysokości miesięcznych opłat i terminów wpłat oraz jadłospis znajdują się na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły oraz w internecie.

Na stałe w stołówce od tego roku będzie pracował intendent.

13. Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o bezpłatne obiady refundowane przez  Ośrodek Pomocy Społecznej lub przez  Dzielnicę Bielany. W tej sprawie proszę kontaktować się z  pedagogiem szkolnym. - p.  Agnieszką Nożykowską.

Rodzice uczniów korzystających z bezpłatnych obiadów obowiązani są do odwoływania posiłków od pierwszego dnia nieobecności dziecka w szkole.

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o:

   - stypendium  szkolne dla uczniów klas I - VIII na zakup pomocy edukacyjnych    

    -  stypendium „Posiłek dla ucznia”–  dla uczniów, którzy nie mogą otrzymać pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej

   - zasiłek szkolny – w przypadku wystąpienia  w rodzinie zdarzeń losowych.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514 zł netto.

Druki wniosków znajdują się w sekretariacie szkoły. Wypełnione wnioski należy składać do sekretariatu szkoły do dnia 13.09.2018 r. ze względu na to, że Dyrektor szkoły jest zobowiązany do weryfikacji i zaopiniowania wniosków.

Szczegółowych informacji udziela pani Agnieszka Nożykowska - pedagog szkolny.

Informacje oraz wzory druków dostępne są także na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce „Dla ucznia”  - „ pomoc socjalna dla uczniów.

Zwrot kosztów zakupu pomocy edukacyjnych w ramach stypendium nastąpi na podstawie faktur wystawionych na nazwisko dziecka lub wnioskodawcy. 

14. Pomocy w sprawach wychowawczych i rodzinnych udziela pedagog szkolny A. Nożykowska, która przyjmuje dzieci i rodziców codziennie na podstawie grafiku umieszczonego na stronie internetowej i na drzwiach gabinetu 106, a w dniu  zebrań od godz. 17.00 do 19.00  w pokoju nr 106. W szkole zatrudniony jest też psycholog szkolny pani Karolina Sołtysik, godziny pracy znajdują się na drzwiach gabinetu 106 oraz na stronie internetowej.

15. Prosimy Rodziców o współpracę ze szkołą w sprawach wychowawczych, dydaktycznych i życiowych. Tylko we współpracy z Państwem można będzie zadbać o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i wykształcenie dzieci. Zapewniamy Państwu dyskrecję oraz fachową pomoc. Wszelkie sprawy i niepokojące Państwa sytuacje prosimy zgłaszać do wychowawcy klasowego, pedagoga i  psychologa szkolnego.

16. Poradnia Psychologicznao -Pedagogiczna znajduje się przy ul. Felińskiego 15  I piętro , tel. 839-48-67, czynna codziennie w godz. 9.00-18.00. Uczniami naszej szkoły opiekuje się psycholog – p. Beata Sychowicz. 

17. Opinie psychologiczne z Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznych należy składać w sekretariacie szkoły. W celu uzyskania opinii wychowawcy klasy należy najpierw złożyć wniosek w sekretariacie szkoły (są dostępne gotowe druki).

18. Świetlica szkolna dla klas I – VII czynna jest w godz. 7.00-18.00. Zapisów dokonuje kierownik świetlicy pani Marta Sędek.

19.  Prosimy Rodziców o pozostawienie u wychowawców aktualnych telefonów kontaktowych, niezbędnych w razie konieczności udzielenia dziecku pomocy medycznej. Przypominamy, że chorego dziecka nie wypuszczamy bez opieki rodzica/opiekuna do domu.

20.    Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny będzie od  poniedziałku do  piątku w godz. 8.00 – 14.30

21.    Gabinet stomatologiczny obsługuje naszych uczniów w zakresie profilaktyki i leczenia (dla chętnych rodziców).

Tel. kontaktowy z gabinetem stomatologicznym 518-72-88-33 

             Przy zapisywaniu proszę podać informację, że dziecko jest ze Szkoły Podstawowej nr 187.

22. Dyrektor szkoły prosi Rodziców o podanie wychowawcom dokładnych  danych osobowych dziecka wg aktu urodzenia.  W przypadku innego adresu zameldowania prosimy o dopisanie go obok adresu zamieszkania.

23. Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje strój schludny (czysty, wyprasowany, w stonowanych kolorach). Spódnica nie krótsza niż do kolan, bluzki zakrywające ramiona i brzuch. Spodnie o kroju przylegającym do ciała tj. bez wydłużonego kroku i zapinane powyżej bioder.

Na uroczystości szkolne obowiązuje strój galowy:

      - biała bluzka lub koszula

      - ciemne spodnie lub spódnica.

Uczniowie na terenie szkoły obowiązkowo zmieniają obuwie. 

 24. Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły zabrania się dzieciom farbowania włosów, malowania paznokci, stosowania makijażu i noszenia ozdób (wisiorków, kolczyków, bransolet  i  pierścionków).

25. Prosimy o dopilnowanie, aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych rzeczy np. sprzętu elektronicznego, telefonów, przenośnych pamięci, sprzętu audiowizualnego, zabawek itp.). Szkoła nie bierze odpowiedzialności za w/w sprzęt (kradzież, zniszczenie, uszkodzenie).

26. Zabrania się używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. W przypadku używania przez dziecko telefonu komórkowego, aparat zostanie zdeponowany w sekretariacie, który rodzice mogą osobiście odebrać. 

27.  Opiekunowie samorządu szkolnego zwracają się z prośbą (szczególnie do Panów ) o pomoc w utrzymaniu porządku podczas dyskotek i zabaw szkolnych. Chętnych do współpracy prosimy o skontaktowanie  się z Dyrektorem szkoły.

28.  Zwracamy się do rodziców o pomoc przy organizacji wyjść i wycieczek klasowych, a szczególnie o zabezpieczenie opieki, która jest niezbędna i bardzo pomocna nauczycielom.

29. W szkole będą odbywały się przez cały rok szkolny zajęcia profilaktyczne. Tematyka zajęć będzie dotyczyła bezpieczeństwa dzieci i zdrowego stylu życia. Zajęcia będą prowadzili: Straż miejska, Policja i inne organizacje. Są to realizatorzy, którzy od wielu lat współpracują z naszą szkołą. Zajęcia rekomendowane i finansowane są przez Urząd Dzielnicy Bielany. Prosimy o podpisanie zgody na udział dziecka w zajęciach przez cały okres kształcenia.  

30. Na terenie szkoły prowadzone są następujące projekty:

LEKKI PLECAK - wsparcie dzieci z zakresu odciążenia pleckaów z podręczników szkolnych - stopniowo wprowadzane są dodatkowe egzemplarze podręczników, aby dzieci nie musiały przynosić ich ze szkoły. Nauczyciele poinformują uczniów których podręczników to dotyczy (program współprowadzono z Radą Rodziców).

AKTYWNA PRZERWA - organizacja dodatkowych form spędzania czasu wolnego na przerwach obiadowych.

SZKOŁA BEZ PRAC DOMOWYCH - program, który ma za zadanie w inny sposób spojrzeć na prace domowe w klasach w klasach I-V.

AKADEMIA MATEMATYKI - od drugiej połowy września w klasach I-VIII oraz okolicznych przedszkolach rusza program pracy z uczniem zdolnym z matematyki. Nauczyciele sami będą formować grupy (max 10 osób w grupie).

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - program wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie "Wiosna".

TRENINGI Z KLUBEM SPORTOWYM POLONIA - szkoła podjęła współpracę z KS Polonia w zakresie prowadzenia szkoleń piłkarskich dla naszych uczniów na terenie obiektów sportowych szkoły. KS Polonia sam będzie prowadził nabory i wskazywał rodzinki dzieci, które mogą wziąć w nim udział.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć