PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA. | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIÓW | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW. | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL UJAWNI NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIA CZYNU KARALNEGO | PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY W PRZYPADKU, GDY POLICJA DOKONUJE ZATRZYMANIA NIELETNIEGO SPRAWCY CZYNU KARALNEGO PRZEBYWAJĄCEGO NA ZAJĘCIACH W SZKOLE | PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO | PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE | PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU FAŁSZERSTWA | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEBYWANIA OBCEJ OSOBY NA TERENIE SZKOŁY | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA GRÓŹB, SYGNAŁÓW I ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA BRAKU INFORMACJI LUB NIEJASNA SYTUACJA FORMALNOPRAWNA DZIECKA (RODZICE PRZEBYWAJĄ ZA GRANICĄ), | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIE UDZIAŁEM W GRUPACH DESTRUKTYWNYCH (SEKTY, GANGI, PSEUDOKIBICE, SUBKULTURY). | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY DZIECKO ODMAWIA POWROTU DO DOMU/ PIJANI RODZICE LUB OPIEKUNOWIE W SZKOLE. | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY RODZIC NIE ODBIERA DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ/ BRAK KONTAKTU Z RODZICEM

Bezpieczeństwo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA.

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów (bójka, pobicie), jest zobowiązany do wykonania następujących czynności:

 

1. Natychmiast reaguje słownie w sposób stanowczy i  zdecydowany  na zaistniałą sytuację:

 

a) odizolowuje ucznia zachowującego się agresywnie od grupy,

 

b) w razie potrzeby wzywa pomoc (innego nauczyciela, pedagoga, pielęgniarkę),

 

c) udziela pomocy ofierze agresji i zapewnia bezpieczeństwo pozostałym uczniom.

 

2. Jeżeli to możliwe, ustala przyczyny agresji. Przeprowadza rozmowy ze stronami konfliktu w celu uświadomienia im niewłaściwego zachowania. O zajściu informuje wychowawcę i pedagoga szkolnego.

 

3. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę na konieczność przeprowadzenia przez rodziców rozmowy z dzieckiem.

 

4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuje uwagę do dziennika bądź też naganę wychowawcy klasy.

 

5. W przypadku konieczności zdyscyplinowania wyjątkowo agresywnego ucznia bądź nagminnie przejawiającego zachowania agresywne wzywana jest policja w celu podjęcia interwencji zapewniającej bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły.

 

6. Jeśli zachowanie ucznia nie poprawia się, wychowawca zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły:

 

a) przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego,

 

b) na prośbę wychowawcy rozmowę z rodzicem przeprowadza pedagog szkolny, analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze metod wychowawczych,

 

c) brak zmiany w zachowaniu ucznia powoduje przeprowadzenie z nim rozmowy przez pedagoga szkolnego w obecności rodziców,

 

d) podpisuje się kontrakt /rodzic, uczeń, wychowawca, dyrektor szkoły, ew. pedagog/ określający zachowanie ucznia i konsekwencje, które poniesie w razie złamania warunków kontraktu.

 

7. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć