Wolontariat Regulamin Podziękowania

 

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU

działającego w Szkole Podstawowej nr 187 im. A. Mickiewicza w Warszawie

 

motto: Miej serce i patrzaj w serce!

I. Postanowienia ogólne:

Wolontariat:

1. Jest dobrowolną i bezinteresowną formą  działalności szkolnej.

2. Powołany został  z inicjatywy nauczycieli i uczniów.

3. Zajmuje się pomocą charytatywną dla osób i instytucji potrzebujących wsparcia i pomocy.

4. To zespół działający pod opieką koordynatorów szkolnych oraz funkcjonujący pod nadzorem Dyrektora placówki.

II. Zasady członkostwa:

1. Wolontariuszem może zostać uczeń deklarujący chęć przynależności do wolontariatu.

2. Uczeń niepełnoletni  powinien posiadać pozwolenie pisemne od rodzica/opiekuna prawnego.

3. Wolontariusz ma prawo do:

- wpływania na działania zespołu,  poprzez zgłaszanie do planu pracy własnych inicjatyw

oraz pomysłów,

⁻ szerzenia  idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

4. Wolontariusz ma obowiązek:

⁻ uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,

- aktywnie angażować się w działania związane z wolontariatem,

- wywiązywać się z podjętych obowiązków.

III. Zadania koordynatorów:

1. Planowanie rodzaju działalności i opracowanie harmonogramu pracy uczniów/wolontariuszy.

2. Nawiązywanie  kontaktu i utrzymywanie współpracy z instytucjami  i osobami potrzebującymi wsparcia.

3. Organizowanie  spotkań wolontariuszy.

4. Reprezentowanie wolontariuszy w środowisku szkolnym.

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków.

IV. Cele i sposoby działania:

1. Celem Wolontariatu jest propagowanie wśród uczniów: postawy wrażliwości na potrzeby

innych, bezinteresowności, oraz życzliwości w relacjach społecznych.

2. Wolontariat wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

3. Na początku roku szkolnego odbywa się  spotkanie inauguracyjne dotyczące planowania pracy.

4. Na koniec roku szkolnego odbywa się zebranie podsumowujące pracę zespołu.

5. Do form działalności należy zaliczyć:

⁻zbiórki darów rzeczowych,

⁻ kwesty pieniężne,

⁻udział w przedsięwzięciach charytatywnych,

⁻ uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych: koncerty, gale,  spektakle, przedstawienia,

⁻ organizacja zabaw i wolnego czasu w szkolnej świetlicy,

⁻promocja wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalnym,

- obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 5 grudnia,

- uczestnictwo w konkursach przeznaczonych dla wolontariatu.

V. System nagradzania wolontariuszy:

1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika klasowego.

2. Pochwała Dyrektora Szkoły.

3. List gratulacyjny do Rodziców.

4. Wręczenie dyplomu i nagrody na koniec roku szkolnego.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Wolontariatu oraz Koordynatorów.

2. Zmiana regulaminu (w formie aneksu) powinna być zatwierdzona przez Wolontariuszy.

3. Rozwiązania Wolontariatu może dokonać Dyrektor Szkoły.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć